0

Quy định về công nghệ - thiết bị sản xuất gang, thép

Yêu cầu chung đối với các cơ sở sản xuất gang thép nói trên là: tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý chất lượng công trình...

  • Ngày 25 tháng 1 năm 2014, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép, bao gồm: luyện than cốc, thiêu kết, luyện gang, luyện thép lò chuyển, luyện thép lò điện hồ quang, luyện thép lò điện cảm ứng và cán thép. Yêu cầu chung đối với các cơ sở sản xuất gang thép nói trên là: tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định về bảo vệ môi trường; công nghệ, thiết bị sử dụng tại cơ sở sản xuất gang, thép phải đồng bộ, đáp ứng quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. Thông tư quy định cụ thể về công nghệ, thiết bị đối với cơ sở luyện than cốc, cơ sở thiêu kết, cơ sở luyện gang lò cao, cơ sở luyện thép lò chuyển, cơ sở luyện thép lò điện hồ quang, cơ sở luyện thép lò cảm ứng, cơ sở cán thép.
     
    xưởng đúc nắp hố ga

    Cơ sở sản xuất gang, thép phải thu hồi, xử lý khí thải theo quy định tại QCVN 51:2013/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất thép ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT- BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; thu hồi, xử lý chất thải rắn theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT- BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 và QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường; thu hồi, xử lý nước thải theo quy định tại QCVN 52:2013/BTNMT về nước thải công nghiệp sản xuất thép ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT- BTNMT, ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Khi lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gang thép, tổ chức, cá nhân đầu tư (Chủ đầu tư) phải có thuyết minh về công nghệ, thiết bị của dự án đầu tư đáp ứng các quy định tại Thông tư này, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Sau khi dự án đầu tư đi vào sản xuất, hàng năm (trước ngày 31 tháng 01), Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương và Sở Công Thương tại địa phương kết quả thực hiện được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009